Uzdevumu krājums "Es iešu skolā!"

€3,95

PDF fails satur 32 lappuses ar uzdevumiem dažādu prasmju un zināšanu nostiprināšanai pirms skolas gaitu uzsākšanas.

Materiāla izstrādē izmantots Pirmsskolas mācību programmas  (VISC ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā) 6. pielikums “Mācību satura apguves norise pirmsskolas izglītības 3. posmā”, Plānotais sasniedzamais rezultāts. 

 

Uzdevumu krājumā iekļauti uzdevumi šādu prasmju vai zināšanu pārbaudei, nostiprināšanai vai to apgūšanas uzsākšanai: 

 • prot uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu;
 • apzinās piederību valstij, atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus;
 • atšķir un nosauc skaņas vārdos;
 • skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu;
 • raksta rakstītos burtus;
 • pazīst iespiestos burtus;
 • lasa vārdus, saprot izlasīto;
 • nosauc priekšmetu skaitu desmit apjomā;
 • skaitu apzīmē ar atbilstošiem cipariem, raksta ciparus;
 • veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā;
 • grupē priekšmetus pēc vairākām pazīmēm;
 • salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita un lieluma, lieto jēdzienus vairāk, mazāk, lielāks, mazāks, tikpat;
 • ar nosacītiem mēriem nosaka garumu, platību, ietilpību;
 • ar lineālu mēra garumu;
 • veido sakārtojumus ritmiskā rindā;
 • izzina ģeometriskas figūras, to skaitā telpiskus ķermeņus;
 • nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus, pa labi, pa kreisi;
 • stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām pārmaiņām dabā un laikapstākļiem;
 • izzina augu, dzīvnieku un sēņu pazīmes;
 • atpazīst Latvijas dabai raksturīgos augus un dzīvniekus;
 • nosauc savas un cita emocijas;
 • patstāvīgi griež, zīmē, līmē;
 • novērtē patstāvīgi veiktu darbību.